Biznes

Pozwolenie wodnoprawne – kto może być stroną w postępowaniu?

W postępowaniach administracyjnych o wydanie pozwolenia wodnoprawnego konieczne jest ustalenie kręgu stron, które mają w nim uczestniczyć. Wbrew pozorom nie jest to wyłącznie wnioskodawca i organ administracyjny. Kto jeszcze może być stroną w postępowaniu?

Kto może być stroną w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego?

 Artykuł 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) wskazuje, że w postępowaniach dotyczących wydania pozwolenia wodnoprawnego stroną jest zarówno wnioskodawca, jak i:

  • podmioty, na które planowane korzystanie z wód będzie oddziaływać,
  • podmioty, które znajdują się w zasięgu oddziaływania planowanych urządzeń wodnych.

Mimo zamkniętego katalogu podmiotów, które mogą uczestniczyć w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, nieostrość przywołanych sformułowań sprawia, że ustalenie jego stron bywa problematyczne. Tymczasem trudności definicyjne mogą wydłużyć procedurę uzyskania decyzji, a także stwarzają zagrożenie, że będą w niej brać udział podmioty, które nie mają żadnego interesu prawnego. Czy można tego uniknąć? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Operat wodnoprawny – jaką odgrywa rolę w określaniu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

 W przypadku postępowań w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego ustaleniem stron zajmuje się organ administracji publicznej, nie wnioskodawca. Z uwagi jednak na brak jednoznacznych kryteriów pozwalających określić, jakie podmioty znajdują się w zasięgu oddziaływania przewidywanego korzystania z wód lub planowanych urządzeń wodnych, w swojej analizie często uwzględnia on dołączony przez wnioskodawcę operat wodnoprawny.

W części graficznej operat wodnoprawny zawiera bowiem zasięg oddziaływania planowanych do realizacji urządzeń wodnych lub zamierzonego korzystania z wód lub. Stanowi to dla organu administracji publicznej wskazówkę, na podstawie której może ustalić, jakie podmioty powinny być stroną w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Co ważne, jeżeli organ administracji publicznej negatywnie oceni dołączony operat wodnoprawny, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków, co wydłuży całą procedurę ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne. Dodatkowo nierzetelnie przygotowany dokument rodzi zagrożenie, że organ administracji publicznej niewłaściwie określi krąg stron postępowania. W efekcie będzie go można podważyć, co również nie pozostanie bez wpływu na czas uzyskania decyzji.

Z powyższych względów sporządzenie dokumentu warto zlecić specjalistom ds. konsultingu środowiskowego. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zadbają oni o to, aby operat wodnoprawny nie zawierał żadnych błędów formalnych i merytorycznych.

Pozwolenie wodnoprawne – kto może zostać stroną postępowania? Podsumowanie

 Reasumując, stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego mogą być podmioty będące w zasięgu oddziaływania przewidywanego korzystania z wód lub planowanych urządzeń wodnych, takie jak np.:

  • właściciel wody,
  • właściciel urządzeń kanalizacyjnych,
  • właściciel istniejącego urządzenia wodnego,
  • właściciel powierzchni ziemi,
  • uprawniony do rybactwa.

Warto przy tym pamiętać, że podmiot, który w swojej ocenie uważa się za stronę, może zażądać od organu administracji publicznej dopuszczenia do postępowania. Nastąpi to jednak tylko wówczas, jeśli organ uzna, że daną sprawę łączy z podmiotem interes prawy – na mocy art. 401 ustawy – Prawo wodne. Na dodatek jeśli strona nie brała udziału w postępowaniu nie z własnej winy, może ubiegać się o wzruszenie podjętej decyzji w trybie nadzwyczajnym. Ma na to miesiąc od momentu, kiedy dowiedziała się o zaistnieniu okoliczności będącej podstawą wznowienia postępowania.

Chociaż katalog podmiotów, które mogą być stroną w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, jest zamknięty, trudności w precyzyjnym określeniu zasięgu oddziaływania planowanych urządzeń wodnych lub zamierzonego korzystania z wód, mogą rodzić pewne kłopoty definicyjne. Rozwiązać je może rzetelnie opracowany operat wodnoprawny. Z tego względu jego przygotowanie warto zlecić profesjonalistom.

źródło: EkoMeritum konsulting środowiskowy

O autorze

Autor "Popołudnie w Sieci", entuzjasta nowych technologii, zdobywca dobrych informacji, którymi chętnie dzieli się z czytelnikami. Prywatnie pasjonat sportów drużynowych oraz akwarystyki.